Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Vi erdataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler omvores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysningernedenfor.

Divondo ApS

Skovvangen 22

CVR-nr.: 44333333

Det er ikke etkrav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål tilbehandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via redaktion(a)divondo.com.

Behandlingsaktiviteter

Somdataansvarlig jf. GDPR, har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Når du besøgervores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere.

Kommunikation med potentiellekunder

Når du harspørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kandu kontakte os via:

Herigennem vilvi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialogmed dig og fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun deninformation, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typiskbehandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmeltil at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningensartikel 6, stk. 1 litra f.

Vi slettervores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser ellerej.

Skulle der iet særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger ilængere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi har behovfor at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen levereskorrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser,særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. I forbindelse med indhentningaf data til udfyldelse af de enkelte rollemodellers profiler, accepterer denenkelte rollemodel, at deres data bliver videregivet på websitet jf. gældendeGDPR-regler.

Hjemlen til atbehandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6,stk. 1 litra b.

Når ydelsen erleveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefterslette personoplysningerne.

Nyhedsbrev

Vi har etnyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid frameldedig dette igen.

Formålet mednyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails ny information fra virksomheden,som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser mm.

Vi vil kunsende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver iførste omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender enmail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi,at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivtsamtykke.

Vores hjemmeltil at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse mednyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vilbehandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldtnyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sendedette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder ditsamtykke som følge af vores passivitet.

Ved frameldingaf nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at detsenest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandensspamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring

Vi skal gemmealle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer oglignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindeligepersonoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmeltil at behandle personoplysninger til bogføringen erdatabeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarerdisse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Jobansøgninger

Vi tagerglædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher etansættelsesbehov i vores virksomhed.

Hvis du senderdin jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dinepersonoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Hvis du harsendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere om dinansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikkeer et match.

Hvis du harsendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i dettilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat erfundet til jobbet.

Hvis du indgåri et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give digsærskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denneforbindelse.

Databehandlere

Få kan klarealt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samtbenytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterneleverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde,services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring og inkluderer for voresvedkommende.

Det er voresansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stillervi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, atdine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgårderfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndtererpersonoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dinepersonoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiverikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiseredeafgørelser

Vi foretagerikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benyttersom udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogletilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenforEU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holderbehandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniskeog organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavetrisikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefterindført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øgebehandlingssikkerheden.

De registreredes rettigheder

Du har efterdatabeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til voresbehandling af oplysninger om dig.

Hvis du vilgøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig meddette.

Ret til at se oplysninger(indsigtsret)

Du har ret tilat få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en rækkeyderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret tilat få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særligetilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet forvores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i vissetilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvisdu har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandleoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik påat retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for atbeskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i vissetilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dinepersonoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dineoplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger(dataportabilitet)

Du har i vissetilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført dissepersonoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læsemere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredesrettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når voresbehandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du rettil at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret tilat indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vibehandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysningerpå www.datatilsynet.dk.

Vi vilgenerelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.